Baby嘲唔襯William 向太禁子交往
阿嬌連環仔滑鐵盧

更新時間 (HKT): 2010.02.12 06:00
阿嬌近日緋聞不絕,先後和向佐及William傳緋聞,但兩男爭相揚言對她冇feel。<br/>資料圖片

29歲的鍾欣桐(阿嬌)近日先後與向華強大仔向佐,以及同門師弟陳偉霆傳出姊弟戀,但剛與陳偉霆甩拖的楊穎(Angelababy)前晚出席首映禮時,竟公開直指陳偉霆與阿嬌唔襯,言語間酸味氾濫。向氏一家更齊心為緋聞斬纜,繼向佐孖住女友Race發表拒愛宣言後,前晚向太又揚言「唔好利用我個仔做宣傳」。令阿嬌在情場路上連環滑鐵盧。

William:冇諗過撻佢

向太爆阿嬌撩仔傾偈

有情歲月:愛情路多坎坷

娛聞樂陪你走遍全球追星,即Like「娛果」FB 專頁!
BannerBanner