【MyGut者言】末日博士虛擬嘔泡 - 徐家健

更新時間 (HKT): 2021.04.28 02:00
■虛擬貨幣被美帝的末日博士魯比尼狠批為「所有騙局和泡沫之母」。 資料圖片

美帝末日博士魯比尼(Nouriel Roubini)曾在國會聽證會狠批虛擬貨幣是「所有騙局和泡沫之母」。土炮末日博士又怎樣看?一方面,羅家聰說過比特幣沒有投資價值,更有點像造市;另一方面,他卻不認同投資虛擬貨幣是個騙局,只是其價值是基於密碼不能破解。

比虛擬貨幣密碼更難破解的,可能是末日博士對比特幣升值潛力的看法:「整個格局如果升市的話,最多可以升至20萬美元,是可以的。但它現在在6萬美元這個價位,是需要一個調整,然後才有機會再升。」而這個調整,是跌到嘔泡的7至9成!

激勵女友的投資貼士:隨代幣的使用人數呈S形曲線上升,幣價會在早期使用人數較少時升得最急。早買早享受。從經濟學角度分析,作為一種資產,代幣容許市場把預期的代幣價值資本化。換句話,今天的幣值反映的是未來的代幣價值。又因為網絡使用帶來的界外效應,虛擬代幣越多人使用,價值便亦會越高。這網絡效應的理性預期,導致幣價會在早期使用人數較少升得最急。幣價升到嘔泡,同時亦鼓勵更多人參與這代幣經濟平台。

Babe問:「你覺得虛擬貨幣冇機會跌到嘔泡咩?」

我諗起安心再出發嗰首《世紀末煙花》:「才期望世界末日別來吧。個理論係,任何貨幣越多人用價值就越高,但係投資貨幣嘅風險溢價亦會跟住上升,所以考慮埋風險調整,幣價喺市場可以先升後回,但咁同跌到嘔泡係兩回事。」

女友認為末日博士錯唔晒,但想公開請教:「明知先跌至少7成,然後可以升到20萬美金,咁都冇投資價值?」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

fb.com/economics3.0/

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
BannerBanner