美股MoneyClub|一隻高風險高回報女股神愛股Skillz(梁耀康)

更新時間 (HKT): 2021.05.07 17:15

有女股神之稱的Cathie Wood旗下的ETF早前買入了一隻小型股Skillz(SKLZ),其業務頗為有趣,值得探討,並且可能是一隻高風險高回報的潛力股。

遊戲加競賽元素

Skillz平台上有很多容易上手的遊戲,例如俄羅斯方塊、接龍、數獨、Bingo、英文串字及射擊等遊戲。用戶可根據個人喜好及強項,參與不同遊戲與其他用戶對戰。至於獨特之處是,用戶可先向平台支付參賽費,之後在比賽中成功晉級並取得最終勝利者,可獲得最多獎金。另外,在中途被淘汰也可以獲得安慰獎金。因此,只要不是很早就出局,仍有機會取回成本或者有賺。投入參賽費及有潛在可觀獎金,能令遊戲增加刺激性及投入感,所以成功吸引很多用戶。

平台2020年進行超過20億場遊戲競賽。若以參賽費為基礎,商品交易總額(GMV)達16億美元。

高分紅制吸引開發商加入

Skillz的營運模式屬開放式平台,不參與遊戲開發,要招攬開發商主要招數是靠分紅,而且其分紅方式比App Store闊綽,以收取1.2美元參賽費為例,當中1.02美元(即85%)會撥作開發商分紅及玩家獎金。

重賞之下就吸引大批遊戲開發商加盟,其平台開發商數目由2009年約3萬名,增至目前超過1000萬名。隨之而來,遊戲數目及用戶參與程度亦上升。以一些重要數字例,在2020年,年度化GMV達100萬美元的遊戲達36款,對比僅數年前即2016年當時只有7款。

用戶獲取成本高被唱淡

目前Skillz的收入抽成(take rate)約14.6%,由於無需投入開發成本,毛利率高達95%。

惟用戶銷售及市場推廣開支高昂,這亦是被看淡投資者一直垢病的痛點,並令到Skillz盈利能力被大大削弱,以致虧損擴大。

於去年第四季,公司經調整EBITDA虧損達2378萬美元。剛在周二公佈的第一季季績,經調整EBITDA虧損為3113萬美元,虧損按年上升114%。若看淨虧損,第一季為4393萬美元,按年升406%。原因是什麼?Skillz首季收入為6772萬美元,但銷售及市場推廣開支高達7956萬美元,較收入還要高,所以豈會不蝕!

另外,在今年首虧Skillz每股虧損為0.14美元,差過市場預期,所以股價在業績公佈後受壓,惟調整壓力不算很大,而且Cathie Wood旗下ETF績後仍有加倉。

管理層發信安撫投資者

Skillz的股價2月曾高見46.3美元,現時約為15.6美元,跌幅達66%。面對股價跌勢急勁,Skillz創始人兼行政總裁Andrew Paradise早前給散戶投資者寫了一封公開信解話,其中重點之一是表示,投資者應要了解兩個重要指標,生命周期價值(lifetime value)(LTV)和用戶獲取成本(user acquisition cost)(UAC),而從2018年到2020年,公司每花費100美元(UAC)產生380美元收入(LTV),所以大量花錢獲客是值得。

第二,是用戶粘性很強,往往在數年後仍繼續付費。

第三,他提到了“非侵入式廣告“和"遊戲化其他行業和經驗”想法。Skillz平台是無廣告的,或意味引入廣告能從非付費用戶群中獲利,但會否影響用戶體驗實屬未知素。另外,如果將模式擴至遊戲以外,可能會有潛在發展及成長空間。

投資結語

Skillz收入增長無疑強勁,今年首季按年升92%,而且未來增長的幻想空間很大,所以不少人抱有憧憬。不過,看淡的則認為以現時增長模式,並非可持續,而且不知何時才實現盈利。

針對Skillz,無論看好或看淡,都能找到支持觀點的理據,但筆者傾向看好,因為成本屬公司可控因素,如果能獲取用戶增長,而且粘性又高,依然值得做。在今年首季,月活躍用戶及付費月活躍用戶數按季均見增長,分別達270萬名及46.7萬名。

至於投資當然不能忽視風險,這可從注碼控制着手,小注及分段買入便可,亦不要奢望短期能很快重返高位。

梁耀康

https://www.facebook.com/hkmoneyclub

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
BannerBanner